CCDC 258031: Experimental Crystal Structure Determination

I.Yu. Bagryanskaya, Y.V. Gatilov, A.M. Maksimov, V.E. Platonov & A.V. Zibarev
Related Article: I.Yu.Bagryanskaya, Y.V.Gatilov, A.M.Maksimov, V.E.Platonov, A.V.Zibarev|2005|J.Fluorine Chem.|126|1281|doi:10.1016/j.jfluchem.2005.06.011
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.