CCDC 260531: Experimental Crystal Structure Determination

Yu Xie, Ying Yan, Hao-Han Wu, Guo-Ping Yong, Yong Cui, Zhi-Yong Wang, Long Pan, Jing Li, Rong Fan, Rui-Peng Li, Yang-Chao Tian, Guo-Qiang Pan, Liu-Si Sheng & Xing Li
Related Article: Yu Xie, Ying Yan, Hao-Han Wu, Guo-Ping Yong, Yong Cui, Zhi-Yong Wang, Long Pan, Jing Li, Rong Fan, Rui-Peng Li, Yang-Chao Tian, Guo-Qiang Pan, Liu-Si Sheng, Xing Li|2007|Inorg.Chim.Acta|360|1669|doi:10.1016/j.ica.2006.09.032
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.