CCDC 263417: Experimental Crystal Structure Determination

Qi-Qing Feng, Yi-Mei Li, Shao-Wu Wang, Shuang-Liu Zhou, En-Hong Sheng & Zi-Xiang Huang
Related Article: Qi-Qing Feng, Yi-Mei Li, Shao-Wu Wang, Shuang-Liu Zhou, En-Hong Sheng, Zi-Xiang Huang|2005|Jiegou Huaxue|24|1046|
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.