CCDC 270604: Experimental Crystal Structure Determination

Fang Wang, Hui Zhang, Li Li, Hong-Qing Hao, Xian-Ying Wang & Jian-Gu Chen
Related Article: Fang Wang, Hui Zhang, Li Li, Hong-Qing Hao, Xian-Ying Wang, Jian-Gu Chen|2006|Tetrahedron:Asymm.|17|2059|doi:10.1016/j.tetasy.2006.07.021
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.