CCDC 272843: Experimental Crystal Structure Determination

Hong-Sheng Wang, Wei Shi, Bin Zhai, Jian-Gong Ma, Jun Xia & Peng Cheng
Related Article: Hong-Sheng Wang, Wei Shi, Bin Zhai, Jian-Gong Ma, Jun Xia, Peng Cheng|2007|J.Mol.Struct.|833|102|doi:10.1016/j.molstruc.2006.09.009
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.