CCDC 278074: Experimental Crystal Structure Determination

Jianliang Sun, Xutang Tao, Yutao Chuai, Fuzhi Wang, Dechun Zou, Jiaxiang Yang, Wentao Yu, Yan Ren, Zhi Liu & Minhua Jiang
Related Article: Jianliang Sun, Xutang Tao, Yutao Chuai, Fuzhi Wang, Dechun Zou, Jiaxiang Yang, Wentao Yu, Yan Ren, Zhi Liu, Minhua Jiang|2006|Inorg.Chem.Commun.|9|942|doi:10.1016/j.inoche.2006.05.019
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.