CCDC 279472: Experimental Crystal Structure Determination

Wan-Fei Li, Hong-Mei Sun, Zhi-Guo Wang, Mu-Zhi Chen, Qi Shen & Yong Zhang
Related Article: Wan-Fei Li, Hong-Mei Sun, Zhi-Guo Wang, Mu-Zhi Chen, Qi Shen, Yong Zhang|2005|J.Organomet.Chem.|690|6227|doi:10.1016/j.jorganchem.2005.09.029
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.