CCDC 282109: Experimental Crystal Structure Determination

Yu Xie, Hao-Han Wu, Guo-Ping Yong, Zhi-Yong Wang, Rong Fan, Rui-Peng Li, Guo-Qiang Pan, Yang-Chao Tian, Liu-Si Sheng, Long Pan & Jing Li
Related Article: Yu Xie, Hao-Han Wu, Guo-Ping Yong, Zhi-Yong Wang, Rong Fan, Rui-Peng Li, Guo-Qiang Pan, Yang-Chao Tian, Liu-Si Sheng, Long Pan, Jing Li|2007|J.Mol.Struct.|833|88|doi:10.1016/j.molstruc.2006.09.011
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.