CCDC 282395: Experimental Crystal Structure Determination

Jiu-Hui Liu, Quan-Zheng Zhang, Xiang He, Ya-Qing Yu & Can-Zhong Lu
Related Article: Jiu-Hui Liu, Quan-Zheng Zhang, Xiang He, Ya-Qing Yu, Can-Zhong Lu|2005|Jiegou Huaxue|24|987|
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.