CCDC 282749: Experimental Crystal Structure Determination

Ruo-Jie Tao, Fu-An Li, Shuang-Quan Zang, Yan-Xiang Cheng, Qing-Lun Wang, Jing-Yang Niu & Dai-Zheng Liao
Related Article: Ruo-Jie Tao, Fu-An Li, Shuang-Quan Zang, Yan-Xiang Cheng, Qing-Lun Wang, Jing-Yang Niu, Dai-Zheng Liao|2006|Polyhedron|25|2153|doi:10.1016/j.poly.2005.12.032
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.