CCDC 282788: Experimental Crystal Structure Determination

Cui-Xian Zhang, Su-Jun Yan, Guang-Wen Zhang, Wei-Gang Lu, Jing-Yu Su, Long-Mei Zeng, Liang-Quan Gu, Xiao-Ping Yang & Yong-Ju Lian
Related Article: Cui-Xian Zhang, Su-Jun Yan, Guang-Wen Zhang, Wei-Gang Lu, Jing-Yu Su, Long-Mei Zeng, Liang-Quan Gu, Xiao-Ping Yang, Yong-Ju Lian|2005|J.Nat.Prod.|68|1087|doi:10.1021/np058006v
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.