CCDC 284707: Experimental Crystal Structure Determination

Yu-Wu Zhong, Yi-Zhou Dong, Kai Fang, Kenji Izumi, Ming-Hua Xu & Guo-Qiang Lin
Related Article: Yu-Wu Zhong, Yi-Zhou Dong, Kai Fang, Kenji Izumi, Ming-Hua Xu, Guo-Qiang Lin|2005|J.Am.Chem.Soc.|127|11956|doi:10.1021/ja054401w
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.