CCDC 285808: Experimental Crystal Structure Determination

Liang-Zhong Xu, Fang-Fang Jian, Hong-Rong Gao & Chong-Yi Zhu
Related Article: Liang-Zhong Xu, Fang-Fang Jian, Hong-Rong Gao, Chong-Yi Zhu|2003|Chin.J.Chem.|21|1615|
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.