CCDC 290768: Experimental Crystal Structure Determination

Yun-Cheng Cui, Xiu-Mei Li, Chuan-Bi Li, Qing-Wei Wang, Bo Liu & Guo-Feng Li
Related Article: Yun-Cheng Cui, Xiu-Mei Li, Chuan-Bi Li, Qing-Wei Wang, Bo Liu, Guo-Feng Li|2005|Jiegou Huaxue|24|1411|
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.