CCDC 290772: Experimental Crystal Structure Determination

You-Jian Feng, Run-Hong Jia, Shu-Jiang Tu, Xiao-Jing Zhang, Bo Jiang, Yan Zhang & Jun-Yong Zhang
Related Article: You-Jian Feng, Run-Hong Jia, Shu-Jiang Tu, Xiao-Jing Zhang, Bo Jiang, Yan Zhang, Jun-Yong Zhang|2005|Jiegou Huaxue|24|1457|
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.