CCDC 297451: Experimental Crystal Structure Determination

Rui-Xiang Hu, Man-Bo Zhang, Fu-Pei Liang & Zhong-Yuan Zhou
Related Article: Rui-Xiang Hu, Man-Bo Zhang, Fu-Pei Liang, Zhong-Yuan Zhou|2004|Guangxi Shifan Daxue Xuebao Ziran Kexueban|22|41|
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.