CCDC 970010: Experimental Crystal Structure Determination

Wu-Gai An, Li-Qin Wang, Zhen-Lei Zhang, Yue Xin, Shu-Mei Yang & Lai-Jin Tian
Related Article: Wu-gai An, Li-qin Wang, Zhen-lei Zhang, Yue Xin, Shu-mei Yang ,Lai-jin Tian|2014|Qufu Shifan Daxue Xuebao (Ziran Kexue Ban)|40|72|
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.