CCDC 1417217: Experimental Crystal Structure Determination

Hui Gao, Bing Li, Xiao-Dong Jin, Shu-Xian Bi, Xiao-Yan Tian & Wan-Yi Liu
Related Article: Hui Gao, Bing Li, Xiao-Dong Jin, Shu-Xian Bi, Xiao-Yan Tian, Wan-Yi Liu|2016|Jiegou Huaxue|35|1902|doi:10.14102/j.cnki.0254-5861.2011-1165
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.