CCDC 1437151: Experimental Crystal Structure Determination

Zhihong Ma, Qian Liu, Suzhen Li, Ruitao Wu, Zhangang Han, Xuezhong Zheng & Jin Lin
Related Article: Zhihong Ma, Qian Liu, Suzhen Li, Ruitao Wu, Zhangang Han, Xuezhong Zheng, Jin Lin|2019|Inorg.Chim.Acta|484|142|doi:10.1016/j.ica.2018.09.021
This data center is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.
We found no citations for this dataset. For information on how to provide citation information, please see our documentation.