CCDC 1446430: Experimental Crystal Structure Determination

Ying-Xiang Ye, Jian-Hong Zhang, Yan-Ting Zeng, Yan-Li Lin, Liu-Qin Zhang, Li-Hua Wang, Zhang-Jing Zhang & Sheng-Chang Xiang
Related Article: Ying-Xiang Ye, Jian-Hong Zhang, Yan-Ting Zeng, Yan-Li Lin, Liu-Qin Zhang, Li-Hua Wang, Zhang-Jing Zhang, Sheng-Chang Xiang|2016|Jiegou Huaxue|35|1944|doi:10.14102/j.cnki.0254-5861.2011-1217
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.