CCDC 1465340: Experimental Crystal Structure Determination

Hai-Bing Xu, Jie Wang, Xue-Li Chen, Peng Xu, Kang-Tai Xiong, Dao-Bin Guan, Jian-Guo Deng, Zhi-Hua Deng, Mohamedally Kurmoo & Ming-Hua Zeng
Related Article: Hai-Bing Xu, Jie Wang, Xue-Li Chen, Peng Xu, Kang-Tai Xiong, Dao-Bin Guan, Jian-Guo Deng, Zhi-Hua Deng, Mohamedally Kurmoo, Ming-Hua Zeng|2018|Dalton Trans.|47|6908|doi:10.1039/C8DT00238J
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.