CCDC 1470944: Experimental Crystal Structure Determination

Di Shang, Juechen Ni, Xinyu Gao, Chengren Li, Xiaomeng Lin, Zhinan Wang, Ning Du, Shuang Li & Yongheng Xing
Related Article: Di Shang, Juechen Ni, Xinyu Gao, Chengren Li, Xiaomeng Lin, Zhinan Wang, Ning Du, Shuang Li, Yongheng Xing|2016|New J.Chem.|40|8100|doi:10.1039/C6NJ01503D
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.