CCDC 1481312: Experimental Crystal Structure Determination

Yan-Zhu Ye, Xin-Jian Wu, Xian-Jin Zhang & A-Lian Wang
Related Article: Yan-Zhu Ye, Xin-Jian Wu, Xian-Jin Zhang, A-Lian Wang|2016|Jiegou Huaxue|35|1980|doi:10.14102/j.cnki.0254-5861.2011-1418
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.