CCDC 1509942: Experimental Crystal Structure Determination

Jiaxi Xu, Jingjing Liu, Zhenjiang Li, Songquan Xu, Haixin Wang, Tianfo Guo, Yu Gao, Lei Zhang, Chan Zhang & Kai Guo
Related Article: Jiaxi Xu, Jingjing Liu, Zhenjiang Li, Songquan Xu, Haixin Wang, Tianfo Guo, Yu Gao, Lei Zhang, Chan Zhang, Kai Guo|2018|Polym.Chem.|9|2183|doi:10.1039/C8PY00338F
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.