CCDC 1534831: Experimental Crystal Structure Determination

Changxing Qi, Mengting Liu, Qun Zhou, Weixi Gao, Chunmei Chen, Yongji Lai, Zhengxi Hu, Yongbo Xue, Jinwen Zhang, Dongyan Li, Xiao-Nian Li, Qing Zhang, Jianping Wang, Hucheng Zhu & Yonghui Zhang
Related Article: Changxing Qi, Mengting Liu, Qun Zhou, Weixi Gao, Chunmei Chen, Yongji Lai, Zhengxi Hu, Yongbo Xue, Jinwen Zhang, Dongyan Li, Xiao-Nian Li, Qing Zhang, Jianping Wang, Hucheng Zhu, and Yonghui Zhang|2018|J.Nat.Prod.|81|1937|doi:10.1021/acs.jnatprod.7b01050
This data center is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our Documentation.

Relation Types Summary

  • Is supplement to
    2