CCDC 1535088: Experimental Crystal Structure Determination

Wen, Gui-Lin, Liu, Bo, Liu, Dao-Fu, Wang, Feng-Wu, Li, Li, Zhu, Liang, Song, Dong-Mei, Huang, Chao-Xiu & Wang, Yao-Yu
Related Article: Gui-Lin Wen, Bo Liu, Dao-Fu Liu, Feng-Wu Wang, Li Li, Liang Zhu, Dong-Mei Song, Chao-Xiu Huang, Yao-Yu Wang|2020|Inorg.Chim.Acta|502|119296|doi:10.1016/j.ica.2019.119296
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.