CCDC 1541422: Experimental Crystal Structure Determination

, , , , , , , , , &
Related Article: Qin-Lan Xu, Yong-Sheng Xiao, Ye Shen, Hui-Min Wu, Xuan Zhang, Xin-Zhao Deng, Ting-Ting Wang, Wei Li, Ren-Xiang Tan, Rui-Hua Jiao, Hui-Ming Ge|2018|J.Asian Nat.Prod.Res.|20|234|doi:10.1080/10286020.2017.1320548
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.