CCDC 1563001: Experimental Crystal Structure Determination

Yanpeng Zhu, Zeming Xia, Zeying Cai, Ziyong Yuan, Nianqiang Jiang, Tao Li, Yonggen Wang, Xiaoyu Guo, Zhihao Li, Shuang Ma, Dingyong Zhong, Yang Li & Jiaobing Wang
Related Article: Yanpeng Zhu, Zeming Xia, Zeying Cai, Ziyong Yuan, Nianqiang Jiang, Tao Li, Yonggen Wang, Xiaoyu Guo, Zhihao Li, Shuang Ma, Dingyong Zhong, Yang Li, Jiaobing Wang|2018|J.Am.Chem.Soc.|140|4222|doi:10.1021/jacs.8b01447
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.