CCDC 1567023: Experimental Crystal Structure Determination

Lemao Yu, Yuan Zhong, Jicong Yu, Lu Gan, Zhengjun Cai, Rui Wang & Xianxing Jiang
Related Article: Lemao Yu, Yuan Zhong, Jicong Yu, Lu Gan, Zhengjun Cai, Rui Wang, Xianxing Jiang|2018|Chem.Commun.|54|2353|doi:10.1039/C7CC09640B
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.