CCDC 1583037: Experimental Crystal Structure Determination

Teng Liu, Jianjun Liu, Shubiao Xia, Jie Meng, Xianfu Shen, Xiufang Zhu, Wenchang Chen, Chengke Sun & Feixiang Cheng
Related Article: Teng Liu, Jianjun Liu, Shubiao Xia, Jie Meng, Xianfu Shen, Xiufang Zhu, Wenchang Chen, Chengke Sun, Feixiang Cheng|2018|ACS Omega|3|1409|doi:10.1021/acsomega.7b01745
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.