CCDC 1585086: Experimental Crystal Structure Determination

Yilong Zhao, Yuhan Zhou, Chunxia Zhang, Dong Li, Puhua Sun, Jianzhe Li, Huan Wang, Jianhui Liu & Jingping Qu
Related Article: Yilong Zhao, Yuhan Zhou, Chunxia Zhang, Dong Li, Puhua Sun, Jianzhe Li, Huan Wang, Jianhui Liu, and Jingping Qu|2018|J.Org.Chem.|83|2858|doi:10.1021/acs.joc.7b03294
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.