CCDC 1587247: Experimental Crystal Structure Determination

Haoqiang Zhao, Jianbin Xu, Changjun Chen, Xin Xu, Yixiao Pan, Zongyao Zhang, Huanrong Li & Lijin Xu
Related Article: Haoqiang Zhao, Jianbin Xu, Changjun Chen, Xin Xu, Yixiao Pan, Zongyao Zhang, Huanrong Li, Lijin Xu|2018|Adv.Synth.Catal.|360|985|doi:10.1002/adsc.201701515
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.