CCDC 1813444: Experimental Crystal Structure Determination

He Jiang, Linlin Jia, Yuanyuan Li, Sirui Liu, Runfeng Chen, Lu Jin, Jibiao Jin, Chao Zheng, Quli Fan & Wei Huang
Related Article: He Jiang, Linlin Jia, Yuanyuan Li, Sirui Liu, Runfeng Chen, Lu Jin, Jibiao Jin, Chao Zheng, Quli Fan, Wei Huang|2018|Chem.Commun.|54|2926|doi:10.1039/C8CC01267A
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.