CCDC 1818158: Experimental Crystal Structure Determination

Xing Lu, Yi-Ming Wu, Jing-Mei Yang, Feng-E. Ma, Liang-Ping Li, Sheng Chen, Ye Zhang, Qing-Ling Ni, Ying-Ming Pan, Xue Hong & Yan Peng
Related Article: Xing Lu, Yi-Ming Wu, Jing-Mei Yang, Feng-E. Ma, Liang-Ping Li, Sheng Chen, Ye Zhang, Qing-Ling Ni, Ying-Ming Pan, Xue Hong, Yan Peng|2018|Eur.J.Med.Chem.|151|226|doi:10.1016/j.ejmech.2018.03.074
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.