CCDC 1818262: Experimental Crystal Structure Determination

Lingkai Kong, Mengdan Wang, Ye Wang, Bo Song, Yajie Yang, Qiyi Yao & Yanzhong Li
Related Article: Lingkai Kong, Mengdan Wang, Ye Wang, Bo Song, Yajie Yang, Qiyi Yao, Yanzhong Li|2018|Chem.Commun.|54|11009|doi:10.1039/C8CC06074F
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.