CCDC 1820127: Experimental Crystal Structure Determination

, , , , , , , , , &
Related Article: Mingzhe Nie, Jin Xiong, chong zhao, Haibing Meng, Kun Zhang, Yibo Han, Jie Li, Bingwu Wang, Lai Feng, Chun-Ru Wang, Taishan Wang|2019|Nano Res.|12|1727|doi:10.1007/s12274-019-2429-1
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.