CCDC 1823225: Experimental Crystal Structure Determination

Guo Wang, Wei-Bo Hu, Xiao-Li Zhao, Yahu A. Liu, Jiu-Sheng Li, Biao Jiang & Ke Wen
Related Article: Guo Wang, Wei-Bo Hu, Xiao-Li Zhao, Yahu A. Liu, Jiu-Sheng Li, Biao Jiang, Ke Wen|2018|Dalton Trans.|47|5144|doi:10.1039/C8DT00566D
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.