CCDC 1829631: Experimental Crystal Structure Determination

Fan Sun, Zhongnan Guo, Ning Liu, Dan Wu, Jiawei Lin, Erjian Cheng, Tianping Ying, Shiyan Li & Wenxia Yuan
Related Article: Fan Sun, Zhongnan Guo, Ning Liu, Dan Wu, Jiawei Lin, Erjian Cheng, Tianping Ying, Shiyan Li, Wenxia Yuan|2018|Inorg.Chem.|57|3798|doi:10.1021/acs.inorgchem.7b03143
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.