CCDC 1846913: Experimental Crystal Structure Determination

Shu-Li Yao, Teng-Fei Zheng, Xue-Mei Tian, Sui-Jun Liu, Chen Cao, Ze-Hao Zhu, Yong-Qiang Chen, Jing-Lin Chen & He-Rui Wen
Related Article: Shu-Li Yao, Teng-Fei Zheng, Xue-Mei Tian, Sui-Jun Liu, Chen Cao, Ze-Hao Zhu, Yong-Qiang Chen, Jing-Lin Chen, He-Rui Wen|2018|CrystEngComm|20|5822|doi:10.1039/C8CE01261J
This data center is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our Documentation.