CCDC 1846913: Experimental Crystal Structure Determination

Shu-Li Yao, Teng-Fei Zheng, Xue-Mei Tian, Sui-Jun Liu, Chen Cao, Ze-Hao Zhu, Yong-Qiang Chen, Jing-Lin Chen & He-Rui Wen
Related Article: Shu-Li Yao, Teng-Fei Zheng, Xue-Mei Tian, Sui-Jun Liu, Chen Cao, Ze-Hao Zhu, Yong-Qiang Chen, Jing-Lin Chen, He-Rui Wen|2018|CrystEngComm|20|5822|doi:10.1039/C8CE01261J
This data center is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.
We found no citations for this dataset. For information on how to provide citation information, please see our documentation.

Relation Types

  • Is supplement to
    1