CCDC 1864085: Experimental Crystal Structure Determination

, , , , , , , &
Related Article: Aibin Zheng, Jianan Wang, Niansheng Xu, Rui Zhu, Yi Yuan, Jing Zhang, Jidong Zhang, Zesheng Li, Peng Wang|2018|ACS Photonics|5|4694|doi:10.1021/acsphotonics.8b01336
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.