CCDC 1866394: Experimental Crystal Structure Determination

Gao, Xiao-Mei, Gong, Zhi-Hui, Bi, Wen-Chao, Huang, Xiao-Hui, Sun, Yan-Qiong, Sun, Riu-Qing & Chen, Yi-Ping
Related Article: Xiao-Mei Gao, Zhi-Hui Gong, Wen-Chao Bi, Xiao-Hui Huang, Yan-Qiong Sun, Riu-Qing Sun, Yi-Ping Chen|2019|Spectrochim.Acta,Part A|228|117856|doi:10.1016/j.saa.2019.117856
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.