CCDC 1891764: Experimental Crystal Structure Determination

Huang, Qiuyi, Li, Wenlang, Mao, Zhu, Qu, Lunjun, Li, Yang, Zhang, Hao, Yu, Tao, Yang, Zhiyong, Zhao, Juan, Zhang, Yi, Aldred, Matthew P. & Chi, Zhenguo
Related Article: Qiuyi Huang, Wenlang Li, Zhu Mao, Lunjun Qu, Yang Li, Hao Zhang, Tao Yu, Zhiyong Yang, Juan Zhao, Yi Zhang, Matthew P. Aldred, Zhenguo Chi|2019|Nat.Commun.|10||doi:10.1038/s41467-019-10575-5
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.