CCDC 1895012: Experimental Crystal Structure Determination

Wang, Yaxing, Liu, Xin, Li, Xiaoyan, Zhai, Fuwan, Yan, Siqi, Liu, Ning, Chai, Zhifang, Xu, Yadong, Ouyang, Xiaoping & Wang, Shuao
Related Article: Yaxing Wang, Xin Liu, Xiaoyan Li, Fuwan Zhai, Siqi Yan, Ning Liu, Zhifang Chai, Yadong Xu, Xiaoping Ouyang, Shuao Wang|2019|J.Am.Chem.Soc.|||doi:10.1021/jacs.9b01270
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.