CCDC 1898221: Experimental Crystal Structure Determination

, , , , , , , , &
Related Article: Xing-Jie Zhang, Wei-Mao Zhong, Rui-Xue Liu, Yong-Mei Wang, Ting Luo, Yan Zou, Hua-Yan Qin, Xiao-Li Li, Ruihan Zhang, Wei-Lie Xiao|2020|J.Nat.Prod.|83|2545|doi:10.1021/acs.jnatprod.9b00597
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.