CCDC 1905469: Experimental Crystal Structure Determination

An, Bo-Hang, Zhang, Ru-Fen, Du, Xiu-Mei, Li, Qian-Li, Cheng, Shuang, Huang, Hong-Li & Ma, Chun-Lin
Related Article: Bo-Hang An, Ru-Fen Zhang, Xiu-Mei Du, Qian-Li Li, Shuang Cheng, Hong-Li Huang, Chun-Lin Ma||J.Inorg.Biochem.|||doi:10.1016/j.jinorgbio.2020.111022
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.