CCDC 1913581: Experimental Crystal Structure Determination

Hou, Yin-Ling, Han, Xue, Hu, Xin-Yan, Shen, Jie-Xuan, Wang, Jie, Shi, Ying, Ji, Jia, Hua, Yu-Peng & Wang, Wen-Min
Related Article: Yin-Ling Hou, Xue Han, Xin-Yan Hu, Jie-Xuan Shen, Jie Wang, Ying Shi, Jia Ji, Yu-Peng Hua, Wen-Min Wang|2020|Inorg.Chim.Acta|502|119290|doi:10.1016/j.ica.2019.119290
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.