CCDC 1920965: Experimental Crystal Structure Determination

Related Article: Ping Yang, Hong Chen, Zi-Zhou Wang, Li-Lei Zhang, Dan-Dan Zhang, Qing-Shan Shi, Xiao-Bao Xie|2020|J.Inorg.Biochem.|213|111248|doi:10.1016/j.jinorgbio.2020.111248
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.