CCDC 1935803: Experimental Crystal Structure Determination

Wang, Qingju, Ke, Tian, Yang, Lifeng, Zhang, Zhaoqiang, Cui, Xili, Bao, Zongbi, Ren, Qilong, Yang, Qiwei & Xing, Huabin
Related Article: Qingju Wang, Tian Ke, Lifeng Yang, Zhaoqiang Zhang, Xili Cui, Zongbi Bao, Qilong Ren, Qiwei Yang, Huabin Xing|2020|Angew.Chem.,Int.Ed.|59|3423|doi:10.1002/anie.201913245
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.