CCDC 1937498: Experimental Crystal Structure Determination

Liu, Yang-Lan, Li, Wen-Rui, Wang, Xiao-Jing, Wang, Ru-Bing, Li, Mi, Zhang, Jian-Pei, Yong, Jing-Yao, Bao, Xiu-Qi, Zhang, Dan & Ma, Shuang-Gang
Related Article: Yang-Lan Liu, Wen-Rui Li, Xiao-Jing Wang, Ru-Bing Wang, Mi Li, Jian-Pei Zhang, Jing-Yao Yong, Xiu-Qi Bao, Dan Zhang, Shuang-Gang Ma||Phytochemistry|172||doi:10.1016/j.phytochem.2020.112281
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.