CCDC 1945099: Experimental Crystal Structure Determination

Hong, Feng-Lin, Wang, Ze-Shu, Wei, Dong-Dong, Zhai, Tong-Yi, Deng, Guo-Cheng, Lu, Xin, Liu, Rai-Shung & Ye, Long-Wu
Related Article: Feng-Lin Hong, Ze-Shu Wang, Dong-Dong Wei, Tong-Yi Zhai, Guo-Cheng Deng, Xin Lu, Rai-Shung Liu, Long-Wu Ye|2019|J.Am.Chem.Soc.|141|16961|doi:10.1021/jacs.9b09303
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.